Hem > Gå ner i viktLäkemedel > Ozempic

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) finns olika alternativ. Ozempic är ett läkemedel avsett för vuxna personer med otillräckligt kontrollerad diabetes typ 2. Det har observerats att Ozempic ibland används för att främja viktminskning, men denna användning har inte godkänts av Läkemedelsverket och ingår inte i de förmåner som gäller för läkemedel.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Ozempic?

Ozempic ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes som hjälper till att sänka blodsockret. Det administreras genom subkutana injektioner och bör användas som en del av en omfattande behandlingsplan för diabetes under överinseende av en läkare. Det aktiva ämnet i Ozempic kallas semaglutid och tillhör en klass av läkemedel som kallas GLP-1-receptoragonister.

Hur fungerar Ozempic?

Ozempic fungerar genom att använda det aktiva ämnet semaglutid, som tillhör en klass av läkemedel kända som GLP-1-receptoragonister. Semaglutid binder till och aktiverar GLP-1-receptorer i kroppen, vilket resulterar i flera effekter som hjälper till att kontrollera blodsockret hos personer med typ 2-diabetes. När Ozempic tas genom en subkutan injektion stimulerar semaglutid bukspottkörteln att frisätta insulin vid behov, vilket hjälper till att sänka blodsockret. Det hämmar också frisättningen av glukagon, ett hormon som ökar blodsockret. Genom att minska glukagonproduktionen minskar Ozempic mängden socker som frigörs från levern. En annan viktig effekt av Ozempic är att det fördröjer tömningen av magen, vilket leder till att maten passerar genom matsmältningskanalen långsammare. Detta bidrar till en längre och mer kontrollerad frisättning av socker i blodet efter måltider. Utöver att reglera blodsockret kan Ozempic också hjälpa till med viktminskning. Semaglutid ökar mättnadskänslan och minskar aptiten, vilket kan leda till minskat kaloriintag och viktminskning över tid.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Ozempic?

När man tar Ozempic kan vissa biverkningar uppstå. Vanliga biverkningar inkluderar:

  • Illamående
  • Kräkningar
  • Diarré

Vissa personer kan också uppleva reaktioner vid injektionsstället, såsom rodnad, klåda eller svullnad. Det är viktigt att notera att inte alla personer upplever biverkningar av Ozempic, och att biverkningarna kan variera i grad och intensitet från person till person. Det är också möjligt att uppleva biverkningar som inte nämns här. Om du upplever några obehagliga eller allvarliga biverkningar medan du tar Ozempic, bör du kontakta din läkare eller vårdpersonal för råd och vägledning.

  • Aptitförlust
  • Magsmärtor
  • Förstoppning
  • Huvudvärk

Vad är den rekommenderade dosen av Ozempic?

Ozempic (semaglutid) dosering varierar baserat på patientens individuella behov och medicinska historik. Initialt rekommenderas ofta en startdos på 0.25 mg en gång per vecka. Efter en period på ungefär 4 veckor kan dosen ökas till 0.5 mg en gång i veckan, beroende på läkares bedömning av patientens blodsockernivåer och tolerans.

För patienter som behöver ytterligare glykemisk kontroll, kan dosen i vissa fall ökas till 1.0 mg en gång i veckan, efter ytterligare 4 veckor. Beslutet om att höja dosen ska alltid tas av läkaren.

Det är viktigt att notera att dosen inte bör ändras utan medicinsk vägledning och att Ozempic ska användas som en del av en övergripande diabetesvårdsplan, som kan inkludera kost, motion och andra mediciner. Patienten bör alltid kontakta sin läkare om de har några frågor eller oro kring deras Ozempic dosering.

Varje patients svar på behandlingen kan variera, och din läkare kommer att justera din dos baserat på ditt svar och eventuella biverkningar. Konsultera alltid med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller bekymmer om din behandling med Ozempic.

Hur kan Ozempic påverka en patients viktnedgång?

Ozempic (semaglutid) är i första hand ett läkemedel som är avsett för behandling av typ 2-diabetes. Men viktminskning kan vara en av dess bieffekter. Semaglutid, den aktiva ingrediensen i Ozempic, påverkar mättnadssignalerna i hjärnan, vilket kan leda till minskad aptit och därmed eventuell viktminskning.

Emellertid bör Ozempic inte primärt användas som ett viktminskningsläkemedel. Eventuell viktminskning som uppstår som en följd av behandling med Ozempic bör ses som en biverkning till dess huvudfunktion - att hjälpa till att reglera blodsockernivåer hos individer med typ 2-diabetes.

Om du överväger Ozempic för viktminskning, är det viktigt att du diskuterar det med din läkare. Hen kan ge dig den bästa rådgivningen baserat på din övergripande hälsa, din medicinska historik och dina specifika behov och mål. Det är även viktigt att komma ihåg att en hälsosam livsstil, inklusive balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet, spelar en avgörande roll i viktminskning och allmänna hälsoutmaningar.

Hur länge tar det innan Ozempic börjar verka?

Ozempic (semaglutid) börjar verka relativt snabbt efter injektion, men det tar en viss tid innan dess fulla effekter blir märkbara. Eftersom Ozempic används för att kontrollera blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes, beror den exakta tiden det tar att märka en förbättring på varje individs unika kropp och metaboliska tillstånd.

Generellt sett kan patienter börja märka en förbättring i sina blodsockernivåer inom de första veckorna efter att ha påbörjat behandlingen. Emellertid kan det ta upp till 2 till 3 månader att uppleva de fulla effekterna av läkemedlet.

Det är också viktigt att notera att effekterna av Ozempic kan vara subtila till att börja med och inte alltid omedelbart märkbara. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera blodsockernivåerna och hålla regelbundna läkartid för att bedöma effektiviteten av behandlingen.

Det är också viktigt att komma ihåg att varje persons svar på behandlingen är unik. Om du har några frågor eller bekymmer om din behandling med Ozempic, tveka inte att prata med din läkare.

Fördelarna för diabetespatienter med Ozempic?

Ozempic (semaglutid) erbjuder flera fördelar för personer med typ 2-diabetes.
Blodsockerkontroll: Ozempic kan hjälpa till att sänka och reglera blodsockernivåer hos personer med typ 2-diabetes. Detta gör det till en viktig del av en övergripande strategi för att hantera sjukdomen.
Viktminskning: Många patienter som använder Ozempic rapporterar en viss grad av viktminskning. Semaglutid, den aktiva ingrediensen i Ozempic, kan påverka mättnadssignalerna i hjärnan och därmed minska aptiten, vilket kan leda till viktminskning, som kan vara positivt för den som lider av diabetes.
Hjärt-hälsofördelar: Ozempic har visat sig minska risken för större kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död hos patienter med typ 2-diabetes och känd hjärtsjukdom.

Kan Ozempic orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker)?

Ozempic (semaglutid) är ett läkemedel som används för att sänka blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Även om det är effektivt för att kontrollera blodsockret, är risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) generellt sett låg när Ozempic används ensamt. Dock kan risken för hypoglykemi öka om Ozempic används tillsammans med andra läkemedel för diabetes, som insulin eller sulfonylurea, som båda kan sänka blodsockernivåerna. Det är viktigt att noga övervaka blodsockernivåerna när du startar eller justerar din diabetesbehandling, speciellt om du tar flera läkemedel. Symptom på hypoglykemi kan inkludera yrsel, förvirring, svettningar, hunger, huvudvärk och hjärtklappning.

Kom ihåg att alltid diskutera eventuella bekymmer eller frågor du har om din medicinering med din läkare eller apotekspersonal. De kan ge dig mest korrekta information baserat på din individuella hälsosituaton.

Hur skiljer sig Ozempic från andra diabetesmediciner?

Ozempic (semaglutid) skiljer sig från andra diabetesmediciner på flera viktiga sätt:
Verkningsmekanism: Ozempic tillhör en klass av läkemedel kända som GLP-1-receptoragonister. Det efterliknar ett hormon i kroppen (GLP-1) som hjälper till att reglera blodsockernivåerna genom att stimulera frisättningen av insulin efter en måltid, minska mängden glukos som levern producerar, och sakta ner matsmältningen.
Dosering: Ozempic administreras en gång i veckan som en subkutan injektion, och behöver ej tas dagligen
Hjärt-kärlskyddande effekter: Studier har visat att Ozempic inte enbart hjälper till att kontrollera blodsockernivåer, utan också kan minska risken för stora kardiovaskulära händelser, såsom hjärtinfarkt och stroke, hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom.
Viktminskning: Många patienter rapporterar viktminskning som en bieffekt av Ozempic, vilket kan vara fördelaktigt för personer med typ 2-diabetes som också försöker hantera sin vikt.

Finns det några kontraindikationer eller interaktioner med andra läkemedel när man tar Ozempic?

Ozempic (semaglutid) är ett läkemedel med vissa kontraindikationer och potentiella läkemedelsinteraktioner som bör beaktas.
Kontraindikationer: Ozempic bör inte användas av personer som har en personlig eller familjehistoria av medullär sköldkörtelcancer eller som har Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2). Dessutom bör personer som är allergiska mot semaglutid eller någon av ingredienserna i Ozempic inte använda läkemedlet.
Läkemedelsinteraktioner: Ozempic kan påverka hastigheten i matsmältningssystemet, vilket kan påverka hur snabbt andra oralt intagna läkemedel absorberas. Detta kan i sin tur påverka effektiviteten av dessa läkemedel. Om du tar andra mediciner oralt, bör du prata med din läkare om hur och när de ska tas i förhållande till din Ozempic-dos.
Hypoglykemi: Om Ozempic används tillsammans med andra läkemedel för diabetes, som insulin eller sulfonylurea, kan det öka risken för hypoglykemi (lågt blodsocker). Därför kan det krävas att din läkare justerar dosen av dina andra diabetesläkemedel för att undvika detta.
Det är viktigt att alltid informera din läkare om alla mediciner, kosttillskott och naturläkemedel du tar, för att säkerställa att Ozempic kan användas säkert tillsammans med dem. Du bör även informera din läkare om alla medicinska tillstånd du har, inklusive njur- eller leverproblem, mag- eller tarmproblem och om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Din läkare kan ge dig den bästa rådgivningen baserat på din individuella hälsosituaton.

Källor:
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20180613000032
https://www.novonordisk.se/for-patient/ozempic-anvandning.html

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll