Användarvillkor

1. AVTALETS OMFATTNING OCHTILLÄMPLIGHET ​

1.1 Detta Avtal/dessa allmänna villkorgäller mellan Eatit AB, org. nr. 559077-4336, (nedan ”Eatit”) och denanvändare/patient som registrerar sig som användare (nedan ”Användare”) på avEatit tillhandahållen plattform för Användarkonto (se definition nedan i p‎1.2) och tillhörande tjänster för Användare och vårdgivare (nedan”Vårdgivare”) via webbplatsen app.eatit.io och genom applikationer för Androidoch iOS (nedan ”Appen” och ”Webbsidan”).​

1.2 Via Appen och Webbsidan kanpersoner över arton (18) år registrera sig som Användare genom att skapa ettpersonligt konto, (nedan ”Användarkonto”), och där boka tid för kontakt med enlegitimerad dietist samt interagera med Appens övriga funktioner. Kontaktensker genom text eller samtal. Vid bokning av kontakt med Vårdgivare kanAnvändaren lämna uppgifter om sitt tillstånd via sitt personliga Användarkonto.

​1.3 Under det inbokade tillfället kanAnvändaren närmare beskriva sin situation för Vårdgivaren. Baserat påAnvändarens uppgifter föreslår Vårdgivaren därefter lämpligabehandlingsåtgärder.​

1.4 Användaren ingår detta avtal (nedan”Avtalet”) med Eatit genom att registrera ett Användarkonto, enligt deanvisningar som vid var tid framgår i Appen och Webbsidan. Genom sinregistrering av Användarkonto accepterar Användaren dessa avtalsvillkor.Avtalet ska anses ingånget när Användaren registrerat sitt Användarkonto iAppen och/eller Webbsidan.

​1.5 Användaren ansvarar för att deuppgifter, inklusive kontaktuppgifter och i förekommande fall hälsouppgifter,som denne lämnar vid Avtalets ingående är korrekta. Användaren förbinder sigatt hålla sin personliga profil i Appen och/eller Webbsidan uppdaterad ochaktuell under hela avtalstiden. Eventuella ändringar ska snarast meddelas Eatitgenom uppdatering direkt i Appen och/eller Webbsidan eller via e-mailtill hi@eatit.io.​

1.6 Dessa avtalsvillkor/allmännavillkor, policys, instruktioner och annan information kring Eatits tjänsterfinns tillgängliga i Appen och/eller Webbsidan. Se hela vår Integritetspolicy.

​1.7 För det fall Användarentillhandahålls tjänster enligt detta Avtal genom t.ex. ett abonnemang,ersättnings- eller löneförmån, eller centralt upphandlat avtal via arbetsgivareeller liknande, ska följande bestämmelser ej äga tillämplighet: p ‎6 – ”Avbokning av chattsamtal”; p‎10.2; och tredje meningen p ‎11 ”Force majeure”. 

2. APPEN, WEBBSIDAN OCHANVÄNDARKONTOT
 

2.1 För att registrera ettAnvändarkonto och ingå Avtal med Eatit ska Användaren vara minst arton (18)gammal och ha tillgång till ett personligt BankID för sin identifiering.

​2.2 Användaren är personligt ansvarigför varje handling som företas vid användning av dennes Användarkonto.​

2.3 Användarkontot är personligt ochfår endast nyttjas av den Användare som registrerat Användarkontot.​

2.4 Användarkonto får inte överlåtaseller upplåtas till annan.

​2.5 Eatit ansvarar ej för utomståendesmissbruk av Användarkonto och ej heller för konsekvenser och/eller eventuellaskador på grund därav.

​2.6 Användaren ansvarar för att dennesAnvändarkonto används i enlighet med detta Avtal, övriga villkor ochinstruktioner i Appen samt i enlighet med vid var tid gällande rätt.​

2.7 Användaren ansvarar personligen förden information denne lämnar i eller genom Appen och/eller Webbsidan. 

2.8 Genom att registrera ettAnvändarkonto i Appen och/eller Webbsidan bekräftar och accepterar Användarende tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar avseende Appenoch/eller Webbsidan som framgår av Eatits vid var tid gällande tjänste- ochproduktbeskrivningar som finns tillgängliga i Appen och/eller Webbsidan.​

2.9 Genom att registrera ettAnvändarkonto i Appen och/eller Webbsidan, bekräftar och accepterar Användarenatt de kontaktuppgifter denne angivit kan användas av Eatit för att kontaktaAnvändaren via mail- och notisutskick med information ocherbjudanden. Användaren kan när som helst avregistrera sig specifikt fördenna kommunikation. För ytterligare information om Eatits hantering av bl.a.person- och kontaktuppgifter hänvisas till Eatits personuppgiftspolicy somåterfinns på Eatits hemsida, www.eatit.io.​

2.10 Innehåll som publiceras ellertillhandahålles av Eatit i Appen utgör ett komplement till den medicinskarådgivningen som Vårdgivaren ger Användaren och är inte avsett att användas istället för en dietists bedömning, diagnos eller behandling för någottillstånd. Användning av Appen och/eller Webbsidan är endast ett komplementtill den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare atttillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Eatit bär inte i någotavseende ansvar som vårdgivare i förhållande till Användaren. 

2.11 Med hänsyn till tjänstens ochAppens och/eller Webbsidan tekniska utformning är tjänsten begränsad till vissaspecifika behandlingar. Vilka dessa är framgår vid var tid i Appen och/ellerWebbsidan.​

2.12 Tjänsten är anpassad för attanvändas med senaste versionen av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari. Eatitgaranterar ej kompatibilitet med äldre versioner av dessa webbläsare ellerandra webbläsare utöver dessa.​

2.13 Appen är anpassad för att användaspå mobiler med senaste versionerna av iOS eller Android. Eatit garanterar ejkompatibilitet med äldre versioner av dessa operativsystem eller andra operativsystemutöver dessa.  

3. PRIS OCH BETALNING​

3.1 Tjänsterna i Appen och/ellerWebbsidan tillhandahålls till det pris som framgår i vid var tid gällandeprislista som återfinns i Appen och/eller Webbsidan. Tjänstens pris framgåralltid innan bokning sker.

3.2 Betalning för chatten, eller annantjänst via Appen och/eller Webbsidan, sker innan mötet påbörjas eller tjänsttillhandahålls. Användare kan inte påbörja chatt eller nyttja annan tjänstinnan betalning erlagts.​

3.3 Din remiss är giltig i 3 månaderdagen efter beställning. Om du inte gått till laboratorium innan denna tidpasserat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.​

3.4 Vid erläggning av patientavgift såsamtycker du till att alla vårdgivare får se dina genomförda avgifteri tjänsten för högkostnadsskyddet.Det innebär att dina betalningar från flera vårdgivare kan samlas upp till ette-frikort. Om du inte samtycker meddela support@eatit.io.​

4. ANSVARSBEGRÄNSNING​

4.1 Med de begränsningar som framgår avdenna p  ‎4, ansvarar Eatit för att Appen och Webbsidan är tillgängligenligt p ‎4.3‎, 4.4 och 4.7 nedan. Vidare ansvarar Eatit för lagring av, avAnvändaren och Vårdgivaren, tillhandahållen och uppladdad information i Appenoch Webbsidan.​

4.2 Eatit förbinder sig att efterlevaoch upprätthålla det ansvar för Appen och Webbsidan som följer av lag(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ochlag (2005:58) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.​

4.3 Eatits målsättning är att Appenoch/eller Webbsidan ska hålla hög tillgänglighet och att Användaren ska hatillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Användaren kan bokain chattsamtal med Vårdgivare i enlighet med de bokningsmöjligheter somtillhandahålls via Appens bokningssystemet. Appen och möten tillhandahållsenligt ovan, med undantag för i Appen och/eller Webbsidan planerade ochaviserade avbrott för underhåll eller avbrott utanför Eatits kontroll.​

4.4 Eatit bär inget ansvar för avbrotti tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund av: i) fel iAnvändarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvaraeller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Eatit, trots attde på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;ii) annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet; iii) viruseller annat angrepp på säkerheten som trots att Eatit vidtagit fackmannamässigaåtgärder; eller iv) omständighet som utgör force majeure enligt p ‎11 nedan.​

4.5 Fel eller avbrott i Appensoch/eller Webbsidan funktion eller tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmåltill Eatits kundtjänst via support@eatit.io (dygnet runt).​

4.6 Eatit ansvarar inte för innehållsom länkats till eller från Appen och/eller Webbsidan.​

4.7 Fel ska i första hand åtgärdasgenom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet förEatit. Eatit har alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet underförutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhetför Användaren. Om avhjälpande inte kan ske har Användaren rätt till skäligtprisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuellstyrkt, direkt skada.​

4.8 Eatit kan inte tillhandahålla sådaninformation om Användaren som Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för enligtgällande rätt, och/eller sådan information som Vårdgivaren motsätter sig ellerinte kan publicera i Appen och/eller Webbsidan.​

4.9 Eatit ansvarar inte i något fallför skada på grund av fel som beror på Användaren eller något förhållande somAnvändaren ansvarar för. Eatit ansvarar heller inte för någon form avpersonskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt ellerindirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenterasi eller hänvisas till i Appen och/eller Webbsidan. Eatits ansvar är under allaomständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ettmaximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Eatit svarar såledesinte i något fall för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntadbesparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel.​

4.10 Användaren ska i den händelse attetablerad dietistbehandling/intervention sker, veterligen vara fullt frisk iövrigt, och införstådd med att vid allvarliga symptom på ohälsa söka adekvatvård såsom vårdcentral, akutmottagning etc. Vid sådana situationer är inteEatit rätt vårdnivå. Vid akuta självmordstankar ska användaren inte hellervända sig till Eatit utan till adekvat akutpsykiatrisk instans alternativtringa 112 för vägledning och råd.​

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Upphovsrätt, äganderätt och andraimmateriella rättigheter till Eatits varumärken, firma, Appen och/ellerWebbsidan och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Eatiti Appen eller på vår Hemsida tillhör Eatit med ensamrätt. Detta innebär attEatit har rätten att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter.​

5.2 All kopiering, ändring, överlåtelseoch/eller annan användning av Eatits material som inte uttryckligen skriftligenmedgivits av Eatit är förbjuden. Användaren bekräftar och accepterar attotillåten användning av Eatits immateriella rättigheter utgör ett brott motdetta Avtal.​

5.3 Eventuella immateriella rättighetersom uppkommer som ett resultat av Eatits tillhandahållande av Appen och/ellerandra tjänster, ska tillfalla Eatit med ensamrätt. Sådan ensamrättinkluderar Eatits rätt att fritt förfoga över, inklusive rätt att fritt ändra,överlåta och upplåta sådant resultat.​

5.4 Bestämmelserna i denna punkt ‎5 ska äga tillämpning oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställtsoch oavsett om resultatet framställts av Eatit ensamt eller tillsammans medannan. Denna bestämmelse ska vara tillämplig även efter det att Avtal mellanEatit och Användaren i övrigt har upphört att gälla.​

5.5 Den som lämnar text-, bild-, video- och ljudmaterial till Eatit anses utan inskränkning till denna rätt medge sådan lagring samt publicering i Eatits olika distributionskanaler (appen, trycksaker, webbplatsen, sociala medier etc.) samt fristående kanaler kopplade till Eatits verksamhet utan att någon ersättning utgår för denna användning.

6. AVBOKNING AVSAMTAL OCH ÅNGER AV KÖP

6.1 Avbokning av inbokat samtal kan skekostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan starttiden för inbokat samtal. För det fall avbokning sker inom ovan angiven tid ska betalning som erlagts fördet avbokade samtalet återbetalas inom fjorton (14) dagar.​

6.2 Användaren är medveten om ochaccepterar vidare att denne inte har rätt till någon återbetalning föravbokning av samtal som sker senare än 24 timmar innan sådant samtal skulle haägt rum.​

6.3 Du har rätt att frånträda dettaavtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.​

6.4 Ångerfristen för köp av ytterligaretjänster och produkter via Appen och/eller Webbsidan löper ut 14 dagar efterbeställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska det göras på samma ställe därköpet gick till.​

6.5 För att du ska hinna utöva dinångerrätt i tid räcker det med att du ångrar ditt köp där du gjorde köpet innanångerfristen gått ut.​

6.6 I de fall du ångrar köp av blodprovså krävs det att du skriftligt meddelar Eatit om ditt ångrade köp på support@eatit.io.

​6.7 Om du nyttjat en del av tjänstenmen inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger avtjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.​

6.8 Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten och/eller vill reklamera ber vi dig kontakta supporten på support@eatit.io.​

7. OTILLÅTEN ANVÄNDNING

7.1 Eatit ser allvarligt på allotillåten användning av Appen och/eller Webbsidan och Användarkontot i stridmot detta Avtal/dessa allmänna villkor och/eller vår vid var tid gällandepolicys angående informationshantering, säkerhet, etik m.m. Det är t.ex. intetillåtet att filma konsultationer med vårdpersonal eller att på något sättsprida sådant material. Eatit kommer att vidta åtgärder mot genomförd ellerbefarad otillåten användning av Appen och/eller Webbsidan, Användarkontot etc. 

7.2 Eatit förbehåller sig rätten att,med eller utan föregående varning eller meddelande härom, när som helst utanansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen och/ellerWebbsidan, stänga av Användarkonto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Användaresavtalsbrott eller för att skydda Appens och/eller Webbsidan renommé och/ellerför att skydda den från otillbörligt nyttjande. Vid sådan avstängning har Eatitdessutom rätt att säga upp Avtalet enligt p ‎9.2 nedan. 

7.3 För det fall Användare brutit motAvtalet, gällande rätt eller om denne använt Appen och/eller Webbsidan påolagligt eller otillåtet sätt, är Användaren skyldig att ersätta och hållaEatit skadeslöst från all skada som Eatit orsakas härav (inklusive men intebegränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredjeman).​

7.4 Användaren är begränsad till attendast boka tid med en (1st) dietist åt gången, det är således otillåtet attboka flera tider med olika dietister parallellt. Efter att en kontakt avslutatsmed en dietist kan ny tid till annan dietist bokas.​

7.5 Eatit erbjuder dietistkontakt tillanvändare på primärvårdsnivå. Detta motsvarar alltså den vårdnivå som erbjudspå en vårdcentral, hälsocentral eller dylikt. Vård som kräverspecialistkompetens inom nutrition kan Eatits således inte erbjuda. Dettainnebär att Eatits dietist har rätt att avbryta behandling/kontakt efterinformation om detta, med användare som bedöms vara på fel vårdnivå. 

8. AVTALSTID

8.1 Avtalet gäller från och med dentidpunkt Användaren registrerat ett Användarkonto hos Eatit och däreftertillsvidare. 

9. UPPSÄGNING

9.1 Användaren har alltid rätt att sägaupp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådan uppsägning ska Eatit snarastta bort Användarens Användarkonto och avlägsna all tillhandahållen och lagradinformation relaterad till Användaren.​

9.2 Eatit äger rätt att säga uppAvtalet till omedelbart upphörande för det fall Användaren bryter, eller medsannolika skäl förväntas bryta mot detta Avtal och inte vidtar rättelse inomtrettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom. Vid sådan uppsägning stängsAnvändarens Användarkonto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla.Information angående Användaren som lagrats i Appen kommer att raderasskyndsamt.​

9.3 Användare som har avstängts frånsitt Användarkonto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrerasig eller registrera ett nytt Användarkonto utan att särskilt tillstånderhållits av Eatit för detta. 

10. ÄNDRING AV FUNKTION OCHVILLKOR

10.1 Eatit förbehåller sig rätten attförändra omfattning och funktion av Användarkonto och Appen. Produkt- ochtjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll,tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådanaändringar kommer att meddelas Användare via Appen och/eller e-post. Vid var tidgällande allmänna villkor återfinns i Appen och på Eatits hemsida.​

10.2 Användaren äger rätt att säga uppAvtalet till omedelbart upphörande för det fall Eatits förändring avavtalsvillkor eller Appen är till väsentlig nackdel för Användaren. 

11. FORCE MAJEURE

Eatit ersätter inte skada till följd avstrejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel ellerförsening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem ellerannan omständighet utanför Eatits kontroll och som Eatit inte skäligen kunnatförväntas räkna med och vars följder Eatit inte skäligen kunnat undvika ellerövervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår underen period som överstiger trettio (30) dagar har part rätt att säga upp Avtaletmed omedelbar verkan. Användaren har under sådana omständigheter rätt tillåterbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte. 

12. MEDDELANDEN

12.1 Användaren ska i Appen och/ellerWebbsidan uppge den e-postadress och det telefonnummer till vilken denne önskaratt Eatit från tid till annan ska sända meddelanden. 

12.2 Uppsägning och andra meddelandenenligt detta Avtal ska ske via e-post. 

12.3 Meddelanden enligt detta Avtal skaanses ha kommit mottagaren tillhanda;a) om avsänt med e-post: närmottagandet behörigen bekräftats vilket kan ske genom t.ex. mottagningskvitto,b) om avsänt med rekommenderat brev:två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, ellerc) om avlämnat med bud: vidöverlämnandet.​Användaren ska utan dröjsmål meddelaEatit om denne ändrar sina kontaktuppgifter. 

13. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL OCHFÖRPLIKTELSER ENLIGT AVTALET

​Användare äger ej rätt att överlåtadetta Avtal eller rättighet och/eller skyldighet till följd av detta Avtal tillannan.Eatit har en obegränsad rätt att anlitaunderleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal. 

14. TILLÄMPLIG LAG OCHTVISTELÖSNING


14.1 Tvist i anledning av tolkning ochtillämpning av detta Avtal/dessa allmänna villkor och därmed sammanhänganderättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol medStockholms tingsrätt som första instans om inget annat avtalats.​

14.2 Vid indrivning av betalning pågrund av betalningsförpliktelser enligt detta Avtal/dessa allmänna villkor får, oaktat vad som i övrigt framgår av p ‎14.1 ovan, sådant ärende hänskjutas tillKronofogden eller annat indrivningsförfarande.​​

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 26 augusti 2019.