Allt om
Obesitas

På den här sidan kan du läsa om Obesitas. Lider du av övervikt och vill få hjälp? Hos oss Eatit kan du träffa en dietist genom videosamtal. Ladda ned appen och få hjälp redan idag! Vi är en del av primärvården.

Träffa dietist nu
​​Allt om Obesitas
Nedan ser du en sammanställning av de rubriker som återfinns i denna artikel. Du kan använda snabblänkarna för att hoppa direkt till respektive rubrik:
Vad är Obesitas?
Varför får man obesitas?
Vad betyder obesitas?
Är obesitas en sjukdom?
Är obesitas farligt?
Hur vanligt är obesitas?
Hur behandlas obesitas?
Vilken hjälp finns det för obesitas?
Övervikt och obesitas vid graviditet

Vad är obesitas?

Obesitas är en kronisk sjukdom som innebär förhöjda hälsorisker, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, sömnapné, vissa former av cancer och många andra sjukdomar. När en person har obesitas innebär det att kroppen har en högre andel fettmassa än vad som är hälsosam vilket i sin tur leder till en förhöjd risk för sjukdom.

Obesitas diagnostiseras genom BMI, vilket motsvarar en persons längd i förhållande till vikt. På en populationsnivå fungerar BMI bra för att se samband mellan exempelvis viktutveckling och antalet fall av sjukdom. En person anses leva med obesitas om deras BMI är >30. Det är viktigt att poängtera att BMI endast är en indikator på övervikt och obesitas, och att andra faktorer som kroppssammansättning, muskelmassa och fördelningen av kroppsfett också spelar en viktig roll.

Orsaken till obesitas är komplex och påverkas av många faktorer som exempelvis stress, genetik, livsstil, läkemedelsbehandling och tillgången på energirik mat samt bristen på fysisk aktivitet. Det är viktigt att behandla obesitas på ett holistiskt sätt, där man tar hänsyn till alla olika faktorer som påverkar vikten. För att kunna minska kroppsfettet behöver varje person hitta ett sätt att minska sitt energiintag eller öka sina energiutgifter (oftast en kombination). Det görs genom livsstilsförändring så som en mer hälsosam kost, motionera regelbundet, sova tillräckligt samt lära sig strategier för att kunna bibehålla sina goda vanor. Andra behandlingsalternativ kan också användas i kombination med livsstilsförändringar, dessa är främst läkemedelsbehandling, bariatrisk kirurgi och kostersättningar.

Varför får man obesitas?

Orsaken till obesitas är komplex. Det finns flera faktorer som kan bidra till utvecklingen av obesitas, inklusive genetiska, miljömässiga, psykologiska och livsstil. Det forskas mycket på obesitas och i framtiden kommer vi veta mer om etiologin bakom sjukdomen.

Vi vet att genetik spelar en roll i utvecklingen av obesitas. vissa människor har en genetisk predisposition för att ha en tyngre vikt än andra. En person kan både ha lättare att lagra fett men också ha svårare att gå ner i vikt relaterat till exempelvis sug och hunger som uppstår vid en kalorirestriktion. Det skiljer sig även mellan människor vilken belöningseffekt man får av mat i hjärnan vilket i sin tur påverkar ätandet.

Prevalensen av obesitas har ökat relaterat till det förändrade samhället med stor tillgång på energität mat samt minskad aktivitet. Det kallas “obesogen miljö” och gör det väldigt utmanande att gå ned i vikt. En viktminskning är för de allra flesta mycket krävande och kan vara tufft att genomföra om en person redan har mycket hög stress och många åtaganden. Vid en viktminskning behöver de flesta hitta strategier gällande planering, matlagning och göra avkall på annat i livet som inkluderar ätande.

Anledningen till att vi går upp i vikt är att kroppen får i sig mer energi än vad den gör av med. Miljöfaktorer som tillgänglighet till mat, kostvanor och levnadsvillkor påverkar vårat ätande och därmed vikten.

Psykologiska faktorer kan också spela en roll i utvecklingen av obesitas. Personer med psykiatriska diagnoser har större risk för att utveckla obesitas. Livsstilsfaktorer som brist på sömn, hög stressnivå och låg självkänsla kan också öka risken för obesitas. Det är viktigt att notera att alla dessa faktorer kan interagera på komplexa sätt och påverka en persons hälsa på olika sätt. Det är därför viktigt att arbeta med en läkare och annat team för att fastställa de underliggande orsakerna till en persons obesitas och utveckla en behandlingsplan som är skräddarsydd för de individuella behoven.

Vad betyder obesitas?

Obesitas är en medicinsk term som används för att beskriva en form av övervikt som ökar risken för hälsokomplikationer. Det innebär att en person med obesitas har en hög mängd kroppsfett i förhållande till vad som anses hälsosamt för den personen. När vi diagnostiserar obesitas används BMI och en person anses ha obesitas vid BMI >30.Riskerna ökar med högre vikt och försämrar då hälsan och livskvaliteten ytterligare. Ett högre BMI är även kopplat till större risk för andra ohälsosamma levnadsvanor som exempelvis rökning.

Det är viktigt att notera att BMI endast är en indikator på övervikt och obesitas, och att andra faktorer som kroppssammansättning, muskelmassa och fördelningen av kroppsfett också spelar en viktig roll i bedömningen av en persons hälsorisker. BMI förklarar inte kroppssammansättningen, utan då behövs andra verktyg som en DEXA, bodpod eller en bioimpedansmätare av bättre sort.

Rent teoretiskt kan exempel kan en person med hög muskelmassa och låg kroppsfettprocent ha ett högt BMI och det finns även de som har ett normalt BMI men har en ohälsosam mängd fettmassa och därmed obesitas. I de fallen är det kopplat till mycket låg muskelmassa och kallas sarkopen obesitas och är vanligare bland de äldre i befolkningen.

Obesitas kan orsakas av flera faktorer, inklusive genetik, livsstil, kostvanor, mediciner och underliggande hälsotillstånd. En person som lever med obesitas löper en ökad risk för en rad hälsoproblem, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, sömnapné, vissa former av cancer och många andra sjukdomar. 

Behandling av obesitas kan vara en utmaning och kräver vanligtvis en helhetsinriktad behandlingsplan som kan innefatta ändringar i kostvanor, motion och andra livsstilsförändringar. I vissa fall kan medicinsk behandling, kirurgi eller andra behandlingsmetoder också vara nödvändiga. Det är viktigt att söka hjälp och stöd från en läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal för att utveckla en individuell behandlingsplan som är lämplig för varje persons behov och hälsotillstånd.

Är obesitas en sjukdom?

Hälsoriskerna till följd av obesitas har varit välkända sen länge och numera klassasobesitas som kronisk sjukdom. De senaste åren har inneburit en ökad förståelse för obesitas som sjukdom och vi vet nu att arv och miljö, aptitreglering och psykosociala faktorer påverkar utvecklingen av obesitas.

Obesitas är inte en estetisk eller kosmetisk fråga utan sjukvården arbetar endast med obesitas för att förbättra människor hälsa samt mentala mående. Det är en allvarlig hälsorisk som ökar risken för en rad hälsoproblem, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, sömnapné, vissa former av cancer och många andra sjukdomar. Det kan också påverka en persons livskvalitet och leda till sociala och psykologiska problem.

Även om det finns ett antal behandlingsalternativ tillgängliga för att hjälpa personer att hantera obesitas, kan det vara en utmaning att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

Eftersom obesitas är en kronisk sjukdom är det viktigt att arbeta med en läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal för att utveckla en behandlingsplan som är skräddarsydd för varje persons individuella behov och tillstånd. Det kan inkludera livsstilsförändringar, medicinsk behandling, kirurgi eller en kombination av dessa alternativ. Genom att behandla obesitas på ett holistiskt sätt kan personer minska sina hälsorisker och förbättra sin livskvalitet.

Är obesitas farligt?

Ja, obesitas är farligt eftersom det är kopplat till en rad hälsoproblem som kan påverka en persons livskvalitet och minska deras förväntade livslängd. Personer med obesitas har en högre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, sömnapné, vissa former av cancer och andra hälsoproblem. Obesitas försämrar mångas livskvalitet och ökar risken för depression.

Övervikt och obesitas kan också leda till fysiska begränsningar, ökad smärta, andningssvårigheter, nedsatt rörlighet och andra hälsoproblem som kan påverka personens livskvalitet. Dessutom kan det finnas sociala och psykologiska utmaningar som är förknippade med övervikt och obesitas. Många utsätts även för stigmatisering och diskriminering både i sjukvården och samhället vilket försämrar en persons livskvalitet ytterligare.

Hela samhället och sjukvården behöver hantera obesitas på ett mer holistiskt sätt. Där personer med obeitas får rätt behandling samt stöd i sin sjukdom. Detta kan innebära en rätt rådgivning till att genomföra livsstilsförändringar, tillgång till medicinsk behandling, kirurgi eller en kombination av alternativen.

Det är också viktigt att notera att risken för hälsoproblem ökar med graden av övervikt och obesitas. Riskerna ökar med en högre vikt och personer som lever med en svår obesitas, > 40 BMI eller högre, löper en särskilt hög risk för hälsoproblem. Därför är det viktigt att ta obesitas på allvar och varje person förtjänar att få stöd av läkare och annan kompetent sjukvårdspersonal för att utveckla en individuell behandlingsplan som är lämplig för varje persons tillstånd och behov.

Hur vanligt är obesitas?

År 2020 uppskattades 52 procent av Sveriges invånare leva med övervikt eller obesitas(Folkhälsomyndigheten, 2021a). Världshälsoorganisationen WHO (2021) definierar obesitassom ett BMI om minst 30 kg/m2, och enligt Folkhälsomyndigheten (2021b) är andelen mänsom lever med obesitas i Sverige 15 procent och andelen kvinnor 16 procent. Obesitas är ettväxande problem där den största ökningen syns i åldersgrupperna 16-29 år samt 45-64 år. Idessa grupper var prevalensen av övervikt och obesitas 22 procent år 2006 och har ökat till 29 procent år 2020. Den årliga kostnaden för obesitas beräknas uppgå till 70 miljarder kronor i Sverige och baseras på kostnader inom hälso- och sjukvård samt kostnader till följd av förlorad produktion (Folkhälsomyndigheten, 2021b).

Obesitas är även en global hälsoutmaning och förekomsten av obesitas ökar stadigt över hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) var över 650 miljoner vuxna människor globalt sett drabbade av obesitas år 2016. Detta innebär att cirka 13% av världens vuxna befolkning lever med obesitas.

Obesitas påverkar också barn och ungdomar i allt högre grad. Enligt WHO var över 340 miljoner barn och ungdomar i åldrarna 5-19 år drabbade av övervikt eller obesitas år 2016. Detta innebär att förekomsten av övervikt och obesitas bland barn och ungdomar har ökat dramatiskt under de senaste åren.

Hur behandlas obesitas?

Obesitas kan behandlas på olika sätt, beroende på personens individuella tillstånd, graden av övervikt eller obesitas och andra faktorer som kan påverka behandlingsplanen. Här är några exempel på behandlingar för obesitas:

Livsstilsförändringar: Att göra förändringar i kost- och motionsvanor är en viktig del av behandlingen av obesitas. Att äta en hälsosam kost som innehåller en balanserad mängd kalorier, näringsämnen, fullkorn och fiber kan hjälpa till att minska kroppsvikten och förbättra hälsan. Regelbunden motion kan också hjälpa till att minska kroppsvikten och förbättra hälsan.

Medicinsk behandling: Läkemedel kan användas för att behandla obesitas hos vissa personer. Dessa läkemedel kan exempelvis minska aptit eller exempelvis minska upptaget av fett.

Kirurgi: För patienter med ett BMI > 40 alternativt > 35 vid samsjuklighet i form av exempelvis svårbehandlad diabetes, svår hypertoni eller svår sömnapné finns även möjlighet till viktreducerande kirurgi (SBU, 2013) Den genomsnittliga viktnedgången 1-2 år efter genomförd operation är 32 procent. De största effekterna av en operation är hormonella och resulterar i mindre hunger samt ökad mättnadskänsla. Detta bidrar till gynnsamma livsmedelsval då suget samt belöningseffekter av utrymmesmat minskar, vilket i sin tur förbättrar måltidsmönster och ätbeteende För ett optimaltviktminskningsresultat rekommenderas patienten även genomföra liknande livsstilsförändringar som vid livsstilsbehandling.

Kostersättningar används på både vårdcentraler och specialistkliniker och innebär att helt eller delvis byta ut sina måltider till kompletta måltidsersättningar. Det är ett verktyg för att gå ned fort i vikt men ändå få dagliga behovet av protein, fett samt vitaminer och mineraler tillgodosett. Måltidsersättningar intas vanligtvis genom soppor eller shakes. Att byta ut alla måltider till kostersättningar skall främst göras i samråd med sjukvårdspersonal för att kartlägga om det är ett säkert sätt att minska i vikt. Dieistkompetens behövs alltid för att ge stöd i att återinföra måltider, annars är risken stor att återfå all vikt som tappats under viktminskningen.

Det är viktigt att notera att behandling av obesitas oftast innebär en kombination av flera av dessa behandlingsalternativ. En holistisk behandlingsplan som inkluderar livsstilsförändringar, medicinsk behandling, kirurgi och kbt, kan hjälpa till att minska hälsoriskerna och förbättra livskvaliteten för personer med obesitas. Det är också viktigt att söka hjälp från en läkare eller annan sjukvårdspersonal (exempel dietist) för att utveckla en individuell behandlingsplan som är anpassad efter personens specifika behov och hälsotillstånd.

Vilken hjälp finns det för obesitas?

Det finns olika typer av hjälp och stöd tillgängliga för personer som lever med obesitas. Tyvärr har inte sjukvården prioriterat behandling av obesitas vilket gör att det kan vara långa köer för behandling eller begränsat antal besök på din vårdcentral eller rehab. Att söka medicinsk vård hos din vårdcentral är ett viktig första steg för att behandla obesitas. En läkare eller annan sjukvårdspersonal kan hjälpa  dig att bedöma graden av övervikt eller obesitas, fastställa hälsorisker och utveckla en individuell behandlingsplan som är anpassad eftertillstånd och behov. Vissa vårdcentareler har både tillgång till dietist, psykolog och fysioteraput för att du ska få det stöd du behöver. Vissa vårdcentareler och rehabmottagningar har gruppbehandling för övervikt och obesitas.

Kost- och träningsinspratörer: Kost- och träningsinspratörer kan ge personer inspiration om hälsosamma kostvanor, recept och träningsprogram som kan hjälpa till att gå ner i vikt och förbättra hälsan. Däremot är det få av dessa som har medicinsk kompetens om obesitas som kronisk sjukdom vilket är viktigt att ha i beaktning.

Gruppbaserade program: Gruppbaserade program, som exempelvis Viktväktarna, kan ge personer stöd och motivation genom att träffa andra som också arbetar på att gå ner i vikt. Dessa program kan också ge personer råd och verktyg kring hälsosam mat och träning.

Online resurser: Det finns en mängd olika online resurser tillgängliga för personer med obesitas, inklusive appar, webbplatser och forum. Dessa resurser kan ge personer råd om kost och motion, recept, och tips för att hantera stress.

Kirurgi: I vissa fall kan kirurgiska ingrepp, såsom gastrisk bypass eller gastric sleeve, vara en effektiv behandling för personer med svår obesitas. Detta skall dock inte genomföras förens en person har försökt förändra sina vanor med hjälp av dietist.

Psykologiskt stöd: Anledningen till att en person ha obesitas varierar men vissa kan också ha nytta av psykologiskt stöd, såsom terapi eller rådgivning, för att hantera stress, ångest, depression, känslomässigt ätande och förbättra självkänsla. Denna hjälp kan fås genom psykolog eller KBT-terapeut på vårdcentraler, rehab eller digitala aktörer.

Olika kliniker :Det finns flera typer av kliniker och mottagningar som specialiserar sig på behandling av obesitas. Här är några exempel på typer av mottagningar och kliniker som kan erbjuda hjälp och behandling för personer med obesitas:

Överviktskliniker: Överviktskliniker är specialiserade kliniker som erbjuder vård för personer med obesitas. De kan erbjuda en rad olika behandlingsalternativ, inklusive medicinsk bedömning, rådgivning om kost och fysisk aktivitet och stöd för beteendeförändring. Dessa har i allmänhet högre krav på BMI än din vårdcentral och brukar motsvara minst ett BMI på >35. Innan man söker hjälp hos en överviktskliniker så är ofta kravet att man ofta ha försökt gå ned i vikt med hjälp av stöd från sin vårdcentral (exempelvis dietist).

Endokrinologikliniker: Endokrinologikliniker är kliniker som specialiserar sig på sjukdomar i hormonsystemet, inklusive sjukdomar som kan orsaka övervikt och obesitas. Endokrinologer kan hjälpa personer att diagnostisera och behandla hormonella orsaker till övervikt eller obesitas.

Vårdcentraler: Vårdcentraler är allmänna medicinska kliniker som kan erbjuda grundläggande vård för personer med övervikt eller obesitas. Primärvårdsläkare kan bidra med livsstilsrådgivning, följa upp provtagning, följa upp läkemedelsbehandling och övervaka hälsotillståndet. En primärvårdsläkare kan även hänvisa personer till specialiserade kliniker eller mottagningar vid behov.

 Det är viktigt att söka hjälp och stöd från en läkare eller annan lämplig sjukvårdspersonal för att hitta de rätta behandlingsalternativen som är anpassade efter personens hälsotillstånd och behov.

Obesitas vid graviditet

En högre vikt kan också innebära en mer oregelbunden menstruation och svårare att bli gravid. Obesitas ökar även risken för sjukdomen PCOS. När en person blir gravid och lever med obesitas så ökar riskerna för komplikationer både modern och fostret. Nedan kan du läsa kortfattat kring några av de olika riskerna.

Graviditetsdiabetes: Övervikt och obesitas ökar risken för att utveckla graviditetsdiabetes, en typ av diabetes som uppstår under graviditeten.

Preeklampsi: Preeklampsi är en allvarlig graviditetskomplikation som kan orsakas av högt blodtryck. Kvinnor med övervikt eller obesitas löper högre risk för att utveckla preeklampsi.

Svårigheter med förlossning: Kvinnor med övervikt eller obesitas kan ha svårare att föda vaginalt och kan kräva kejsarsnitt för att leverera barnet.

Missfall: Övervikt och obesitas kan öka risken för missfall och för tidig födsel.

Stora foster: Kvinnor med övervikt eller obesitas kan ha en högre risk för att föda stora foster, vilket kan göra det svårare att föda vaginalt och öka risken för kejsarsnitt.

Neonatal död: Barn till kvinnor med övervikt eller obesitas löper en högre risk för neonatal död, dvs död inom de första 28 dagarna efter födseln.

Det är viktigt att kvinnor som planerar att bli gravida eller som är gravida och lever med övervikt eller obesitas får lämplig vård och stöd till att förbättra sina levnadsvanor. Detta kan inkludera rådgivning om kost och träning, tätare uppföljningar och eventuellt medicinsk behandling. Det är också viktigt att kvinnor med övervikt eller obesitas får stöd för att minska vikten före graviditeten om möjligt, för att minska risken för komplikationer under graviditeten och förbättra både moderns och barnets hälsa. 

Skribent: Oytun Yildirimdemir
Granskad av: Våra dietister

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu