Patientinfo om Saxenda

September 19, 2023
Patientinfo om Saxenda

För sammanfattad information om Saxenda och hur man tar läkemedlet. Se denna film på Medicininstruktioner.se.

Informationen nedan är en sammanfattning av information från FASS, för att se all info från FASS om Saxenda kan du klicka här.


Hur mycket ska injiceras?

Din behandling kommer att starta med en låg dos som gradvis kommer att ökas under de första fem veckorna av behandlingen.

  • När du börjar använda Saxenda är startdosen 0,6 mg en gång dagligen, i minst en vecka.
  • Din läkare kommer att instruera dig hur mycket Saxenda du ska ta varje vecka. Ett vanligt schema att starta med är att börja på 0,6 mg en gång dagligen och öka varje vecka tills du når den rekommenderade dosen på 3,0 mg en gång dagligen. Din läkare kommer regelbundet att utvärdera din behandling och se om din plan behöver justeras.

Hur injicerar jag läkemedlet?

Se film ovan.

När ska du ta din medicin?

  • Du kan ta Saxenda när som helst under dagen, med eller utan mat och dryck.
  • Ta Saxenda vid ungefär samma tid varje dag – välj den tidpunkt på dagen som passar dig bäst.

Om jag använt för stor mängd av Saxenda?

Kontakta läkare eller åk till ett sjukhus omedelbart om du använt för stor mängd av Saxenda. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan behöva läkarvård. Följande biverkningar kan inträffa:

  • illamående
  • kräkningar
  • lågt blodsocker (hypoglykemi).

Om jag har glömt att använda Saxenda?

  • Om du har glömt en dos och kommer på det inom 12 timmar från när du vanligtvis tar dosen, ska du ta den så snart du kommer på det.
  • Om mer än 12 timmar har förflutit sedan du skulle ha använt Saxenda ska du emellertid hoppa över den missade dosen och injicera nästa dos följande dag vid den vanliga tidpunkten.
  • Ta inte dubbel eller ökad dos följande dag för att kompensera för den missade dosen.

Om jag vill sluta att använda Saxenda?

Sluta inte att använda Saxenda utan att först tala med läkare.

Hur ska jag förvara Saxenda?

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionspennans etikett och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

När injektionspennan inte används ska den förvaras med pennhuven påsatt. Ljuskänsligt.


Före första användningen:

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas. Förvaras inte nära frysfacket.


När du har börjat använda injektionspennan:

Injektionspennan kan förvaras i 1 månad vid högst 30°C eller i kylskåp (2°C till

8°C). Får ej frysas. Förvaras inte nära frysfacket.


Får endast användas om lösningen är klar och färglös eller nästan färglös.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Vad är Saxenda?

Saxenda är ett läkemedel för viktkontroll. Saxenda fungerar genom att verka på receptorer i hjärnan som kontrollerar din aptit, som leder till att du känner dig mättare och mindre hungrig. Det kan hjälpa dig att äta mindre och att minska din kroppsvikt.


Villkor för att använda Saxenda

Saxenda ska användas i kombination med ett program för att ge dig stöd att ändra dina kost och motionsvanor. Du ska bara fortsätta att använda Saxenda om du har gått ner minst 5% av din initiala kroppsvikt efter 12 veckor med doseringen 3,0 mg/dag (se avsnitt 3). Rådfråga läkare innan du fortsätter

Var kan jag läsa mer om Saxenda?

Du kan läsa mer på:

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com