Patientinfo om Mysimba

September 27, 2023
Patientinfo om Mysimba

Informationen nedan är ett sammanfattning av texten i FASS. Du kan läsa hela artikeln här.

Vad Mysimba är och vad det används för

Mysimba används till vuxna med övervikt eller obesitas för att gå ner i vikt tillsammans med en kalorireducerad kost och fysisk aktivitet. Läkemedlet verkar på områden i hjärnan som är involverade i kontroll av födointag och energiförbrukning.

Mysimba är godkänt för användning till patienter med ett BMI vid start på 30 eller mer. Det kan även ges till personer med ett BMI mellan 27 och 30 om personerna även har andra sjukdomar som är kopplat till vikten, som t.ex. behandlat högt blodtryck (hypertoni), typ 2-diabetes eller höga blodfetter (blodlipider).


Villkor för att använda Myimba

Din läkare kan avbryta behandling med Mysimba efter 16 veckor om du inte har tappat minst 5 procent av din startvikt. Läkaren kan även rekommendera att du avbryter behandlingen om det finns oklarheter kring förhöjt blodtryck, eller andra oklarheter kring säkerhet och hur väl du tolererar detta läkemedel.


Vad du behöver veta innan du använder Mysimba

Använd inte Mysimba

 • om du är allergisk mot naltrexon, mot bupropion eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du har onormalt högt blodtryck (hypertoni) som inte är under behandling med ett läkemedel
 • om du har ett tillstånd som orsakar krampanfall eller om du tidigare har haft krampanfall
 • om du har en hjärntumör
 • om du vanligtvis dricker stora mängder alkohol och precis har slutat eller kommer att sluta medan du tar Mysimba
 • om du nyligen har slutat ta lugnande medel eller ångestdämpande läkemedel (särskilt bensodiazepiner) eller om du kommer att sluta ta dem medan du tar Mysimba
 • om du har eller har haft bipolär sjukdom (intensiva humörsvängningar)
 • om du använder andra läkemedel som innehåller bupropion eller naltrexon
 • om du har eller tidigare har haft en ätstörning (t.ex. bulimi eller anorexi)
 • om du för närvarande är beroende av långvarig behandling med opiater eller opioidagonister (t.ex. metadon) eller om du genomgår akut avvänjning ("snabbavtändning")
 • om du tar monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som är ett läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom eller har tagit dem under de senaste 14 dagarna
 • om du har allvarlig leversjukdom
 • om du har terminal njursvikt.

Om du känner dig deprimerad, har självmordstankar, tidigare har haft självmordstankar eller några andra psykiska besvär ska du informera din läkare innan du tar detta läkemedel.

Krampanfall

Mysimba kan orsaka krampanfall hos upp till 1 av 1 000 patienter (se även avsnitt 4). Tala med läkare innan du tar detta läkemedel:

 • om du har haft en allvarlig huvud- eller skallskada
 • om du regelbundet dricker alkohol (se avsnittet ”Mysimba med alkohol”)
 • om du regelbundet använder läkemedel som hjälper dig att sova (lugnande medel)
 • om du för närvarande är beroende av eller missbrukar kokain eller andra stimulerande medel
 • om du har diabetes och använder insulin eller diabetesmedel i tablettform kan det orsaka lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • om du tar läkemedel som kan öka risken för krampanfall (se avsnittet ”Andra läkemedel och Mysimba”).

Om du får ett krampanfall ska du sluta ta Mysimba och kontakta din läkare omedelbart.


Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om

 • du har högt blodtryck innan du tar Mysimba eftersom det kan förvärras. Ditt blodtryck och din puls mäts innan du börjar ta Mysimba och medan du tar det. Om ditt blodtryck eller din puls ökar avsevärt måste du eventuellt sluta ta Mysimba
 • du har kranskärlsjukdom (en sjukdom orsakad av dåligt blodflöde i hjärtats blodkärl) som inte hålls under kontroll med symtom som t.ex. kärlkramp (kännetecknas av bröstsmärta) eller nyligen har haft en hjärtattack
 • du har eller har haft ett tillstånd som påverkar blodcirkulationen i hjärnan (cerebrovaskulär sjukdom)
 • du har några leverproblem innan du börjar ta Mysimba
 • du har några njurproblem innan du börjar ta Mysimba
 • du tidigare har haft mani (känsla av att vara upprymd eller uppjagad vilket orsakar ett ovanligt beteende).
 • du tar läkemedel mot depression eftersom användning av dessa läkemedel tillsammans med Mysimba kan leda till serotoninsyndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd (se ”Andra läkemedel och Mysimba” i detta avsnitt och avsnitt 4).

Andra läkemedel och Mysimba

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Mysimba tillsammans med:

 • monoaminoxidashämmare (läkemedel för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom) som t.ex. fenelzin, selegilin eller rasagilin Du måste sluta ta dessa läkemedel i minst 14 dagar innan du börjar ta Mysimba (se avsnittet ”Ta inte Mysimba”).
 • opiater och läkemedel som innehåller opiater, t.ex. för behandling av hosta och förkylning (som t.ex. mixturer som innehåller dextrometorfan eller kodein), opiatberoende (t.ex. metadon), smärta (t.ex. morfin och kodein), diarré (t.ex. paregorik). Du ska ha upphört med alla opiater minst 7–10 dagar innan du börjar ta Mysimba. Din läkare kan ta ett blodprov för att kontrollera att din kropp har gjort sig av med dessa läkemedel innan du påbörjar behandlingen. Naltrexon blockerar effekterna av opiater. Om du tar högre doser opiater för att motverka denna effekt av naltrexon kan du drabbas av en akut opiatförgiftning, vilket kan vara livshotande. När din behandling med Mysimba är avslutad kan du vara känsligare för låga doser av opiater (se avsnittet ”Ta inte Mysimba”).


Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom läkaren då kommer att följa dig noggrant med avseende på biverkningar:

 • Läkemedel som kan, när de används enbart eller i kombination med naltrexon/bupropion, ökar risken för krampanfall, t.ex:
 • läkemedel mot depression och andra psykiska besvär
 • kortison (med undantag för droppar, krämer eller lotioner mot ögon- eller hudbesvär, eller inhalatorer mot luftvägssjukdomar som t.ex. astma)
 • läkemedel som används för att förebygga malaria
 • kinoloner (antibiotika som t.ex. ciprofloxacin för behandling av infektioner)
 • tramadol (ett smärtstillande medel som tillhör klassen opiater)
 • teofyllin (används vid behandling av astma)
 • antihistaminer (läkemedel för att behandla hösnuva, klåda och andra allergiska reaktioner) som kan orsaka sömnighet (t.ex. klorfenamin), läkemedel för att sänka blodsockret (t.ex. insulin, sulfonureider som t.ex. glyburid eller glibenklamid och meglitinider som t.ex. nateglinid eller repaglinid)
 • läkemedel som hjälper dig att sova (lugnande medel som t.ex. diazepam)
 • läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, desipramin, imipramin, venlafaxin, paroxetin, fluoxetin, citalopram och escitalopram) eller andra psykiska besvär (t.ex. risperidon, haloperidol och tioridazin). Mysimba kan interagera med vissa läkemedel som används för behandling av depression och du kan uppleva så kallat serotoninsyndrom. Symtom är psykiska förändringar (t.ex. upphetsning, hallucinationer eller koma) och andra effekter som t.ex. kroppstemperatur över 38°C, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överdrivna reflexer, muskelstelhet, brist på koordination och/eller magtarmsymtom (t.ex. illamående, kräkningar eller diarré) (se avsnitt 4).
 • vissa läkemedel som används mot högt blodtryck (betablockerare som t.ex. metoprolol och klonidin - ett centralt verkande blodtryckssänkande medel)
 • vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (t.ex. propafenon och flekainid)
 • vissa läkemedel mot cancer (t.ex. cyklofosfamid, ifosfamid och tamoxifen)
 • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom (t.ex. levodopa, amantadin och orfenadrin)
 • tiklopidin eller klopidogrel som främst används för behandling av hjärtsjukdom eller stroke
 • läkemedel för behandling av HIV-infektion eller aids, t.ex. efavirez och ritonavir
 • läkemedel för behandling av epilepsi, t.ex. valproat, karbamazepin, fenytoin och fenobarbital.

Din läkare kommer att följa dig noga med avseende på biverkningar och kan behöva justera dosen av det andra läkemedlet eller av Mysimba.


Mysimba kan göra att andra läkemedel blir mindre effektiva om de tas samtidigt:

 • Om du tar digoxin för hjärtat

Om detta gäller dig ska du tala om det för din läkare. Din läkare kan överväga justering av digoxindosen.

Mysimba med alkohol

Hög alkoholkonsumtion under behandling med Mysimba kan öka risken för krampanfall, psykiska störningar och kan ge minskad alkoholtolerans. Läkaren kan råda dig att inte dricka alkohol medan du tar Mysimba eller att du försöker dricka så lite som möjligt. Om du för närvarande dricker mycket ska du inte sluta plötsligt, eftersom du kan riskera att få ett krampanfall.

Graviditet, amning och fertilitet

Mysimba ska inte användas under graviditet eller amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Rådfråga din läkare innan du framför fordon och använder maskiner eftersom Mysimba kan göra att du känner dig yr och sömnig, vilket kan påverka koncentrations- och reaktionsförmågan. Framför inte fordon, använd inte verktyg eller maskiner, och utför inga farliga aktiviteter förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig. Om du upplever svimning, muskelsvaghet eller kramper under behandling, framför inte fordon och använd inte maskiner. Vid tveksamhet, rådfråga din läkare, som kan överväga att avbryta behandlingen beroende på din situation.

Hur du använder Mysimba

Detta läkemedel ska sväljas. Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte delas, tuggas eller krossas och ska helst tas tillsammans med mat.

Inledande dos är vanligtvis en tablett, en gång om dagen på morgonen. Dosen trappas upp gradvis enligt följande:

 • Vecka 1: En tablett dagligen på morgonen
 • Vecka 2: Två tabletter dagligen, en på morgonen och en på kvällen
 • Vecka 3: Tre tabletter dagligen, två på morgonen och en på kvällen
 • Vecka 4 och framåt: Fyra tabletter dagligen, två på morgonen och två på kvällen

Rekommenderad högsta dos av Mysimba per dag är två tabletter som tas två gånger om dagen.

Om du använt för stor mängd av Mysimba

Om du har tagit för många tabletter ökar risken att få ett krampanfall eller en annan biverkning liknande de som beskrivs i avsnitt 4 nedan. Avvakta inte, kontakta läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart.


Om du har glömt att använda Mysimba

Hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Mysimba

Du kan behöva ta Mysimba i minst 16 veckor för att det ska uppnå full effekt. Sluta inte att ta Mysimba utan att först tala med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

 • Självmordstankar och känna sig deprimerad

Frekvensen av biverkningarna självmordsförsök, självmordsbeteende, självmordstankar och att känna sig deprimerad är inte känd och kan inte uppskattas från tillgängliga data hos personer som tar Mysimba.

Det har förekommit rapporter om depression, självmordstankar och självmordsförsök under behandling med Mysimba. Om du har tankar på att skada dig själv eller andra oroande tankar, eller om du är deprimerad och märker att du känner dig sämre eller utvecklar nya symptom, kontakta omedelbart din läkare eller uppsök sjukhus.


Övriga biverkningar omfattar:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • illamående eller kräkningar
 • förstoppning
 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ångest
 • yrsel, känsla av yrsel eller av att omgivningen snurrar (vertigo)
 • skakningar (tremor)
 • sömnsvårigheter (se till att du inte tar Mysimba nära sänggående)
 • smakförändringar (dysgusi), muntorrhet
 • koncentrationssvårigheter
 • trötthetskänsla (utmattning) och sömnighet, sömnighet eller brist på energi (letargi)
 • öronringningar (tinnitus)
 • snabba eller oregelbundna hjärtslag
 • värmevallningar
 • ökat blodtryck (ibland allvarligt)
 • smärta i övre delen av buken
 • smärta i buken
 • ökad svettning (hyperhidros)
 • hudutslag och klåda (pruritus)
 • håravfall (alopeci)
 • lättretlighet
 • nervositetskänsla


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • nässelfeber (urtikaria)
 • överkänslighet
 • onormala drömmar
 • nervositet, berusningskänsla, spänd, oro, humörsvängningar
 • skakningar i huvud eller en arm eller ett ben, vilka förvärras när man försöker utföra en viss rörelse (intentionstremor)
 • balansstörningar
 • minnesförlust (amnesi)
 • stickningar eller domningar i händer eller fötter
 • åksjuka
 • rapningar
 • obehag i buken
 • matsmältningsbesvär
 • inflammation i gallblåsan (kolecystit)
 • förhöjt kreatinin i blodet (tyder på nedsatt njurfunktion)
 • förhöjda leverenzymer och förhöjt bilirubin, leversjukdomar
 • svårighet att få och behålla en erektion
 • känna sig onormal, svaghet (asteni)
 • törst, känna sig varm
 • bröstsmärta
 • ökad aptit, viktuppgång

Hur Mysimba ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum. Förvaras vid högst 30°C.

Läs mer om läkemedlet i FASS.

Bild av Prateek Katyal.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com